• Announcement:
    In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

alpha texture

  1. Viello

    Viello-[2022] Zırhlarınız Daha İyi Parıldasın ÇOK BASİT Armor Glows More Fluent Alpha Texture Metin2

    3D artistlerinden Tatsumuru isimli yetenekli birinin çalışmasıdır. Yapımı ise çok basit: Userinterface/PythonaAplication.cpp gir; double g_specularSpd=0.007f; Bu değeri 0'a çekerseniz yalnızca hareket edince parlar zırhlarınız vs Kendinize uygun bir değer verip deneyin ve Hidden content ve bu...
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock