evren

  1. Viello

    Viello[2022] See Maps in Coordinate Plane (İris Panel Evren Çiz) Programı

    Merhabalar İris Panel'in sahibi arkadaşımızın yazdığı bir programdır. Koordinat düzleminde mapleri görüntülemenize izin verir böylelikle map eklerken kordinat çakışmasından doğan olası hatalardan kurtulmuş olursunuz. Masaüstüne boş bir klasör açıp içine küçük harflerle "map" klasörü oluşturun...
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock