• Announcement:
    In order to download VIP files, you need to UPGRADE your account.

fake stone

  1. Black

    Fake Metin Stone (C++)

    Botlar için küçük bir önlem Metin 50 kez hasar gördüğünde oyundan atılacaktır... Hüzünlü metne uygun farklı bir metin tasarımı ile daha güzel hale getirilebilir. Char_battle.cpp'den taşınabilir kod yazın Hidden content Hidden content
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock