settingsoırce

  1. MT2

    12sky2 vstudio build settings

    Merhaba dostlar build alma ve alınan dosyayı ne şekilde kullanıçağınız göstercem. 12sky2- twelvesky2 versiyonu oyunlarda oyunu derleyip derlenen öğenin Exe formatına aldıktan sonra Derlenen(Düzenlenmiş c++ içeriğin Dönüşmüş hali) bu Dosyanız olan Exeleri Oyunun Klasörüne atıyoruz Bu tarz...
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock